Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným

Autor: Mgr.Jiří Kania | Vloženo: 11.03.2009 21:05 | Přečteno: 47554x

Svolání valné hromady s.r.o.
Jednou z povinností statutárního orgánu je svolání valné hromady. Výslovně je tato povinnost ke svolání valné hromady uložena jednatelům v ustanovení § 128 odst. 1 obchodního zákoníku. Vedle jednatelů  společnosti je oprávněna ke svolání valné hromady i dozorčí rada, podmínkou je ovšem zmocnění k tomuto ve stanovách společnosti.


Pomineme-li skutečnost, že oprávněním statutárního orgánu je svolávat valnou hromadu podle potřeby s podmínkou, že tak učiní, alespoň jednou ročně, zákon rovněž ukládá statutárnímu orgánu společnosti  termín, kdy se valná hromada musí bezpodmínečně sejít nejpozději. Pro tento termín je stěžejní, kdy začíná účetní období. Účetní období se zpravidla shoduje s kalendářním rokem nebo jím může být tzv. hospodářský rok, který začíná prvním dnem jiného měsíce. Vycházíme-li z klasického účetního období, kterým je kalendářní rok, bude nutné svolat valnou hromadu do 30.6.  kalendářního roku. Mezi povinnými náležitostmi společenské smlouvy nebo stanov stanovení účetního období nenalezneme, nicméně se zpravidla ve společenské smlouvě nebo stanovách vyskytuje a toto lze jen doporučit.

Právní důsledky nesvolání valné hromady
Často se stává, že se valná hromada uskuteční později než k zákonem danému či vnitřně stanovenému termínu. Zpravidla se však zpoždění pohybuje v řádech dnů či maximálně měsíců a toto zpoždění nevede k žádnému faktickému postihu společnosti. Totéž ovšem nelze vyloučit u členů statutárního orgánu u nichž by bylo možné namítat porušení jejich povinností včetně povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Rovněž by mohli být odpovědni za případnou škodu, která by jejich nesplněním povinnosti vznikla.

Zákon pamatuje i na situaci, kdy se valná hromada vůbec nesvolá. V takovém případě je soud oprávněn na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem, takovou společnost zrušit a rozhodnout o její likvidaci. Takto soud může učinit, neuskuteční-li se valná hromada v období 2 po sobě jdoucích letech.

Povinnost statutárního orgánu svolat valnou hromadu
Byť naoko naprosto jasně konstruované zákonné vymezení postupu svolání valné hromady může narazit dle našeho soudu na několik interpretačních problémů. Jednak je jím fakt, že úkolem jednatele společnosti je jednat za společnost ve vztahu k třetím osobám jakož i zajišťovat obchodní vedení společnosti. Svolání valné hromady  jde evidentně nad rámec obchodního vedení společnosti i vztahu k třetím osobám. Svolání valné hromady lze tedy považovat za zákonem stanovenou zvláštní  povinnost jednatele společnosti.

Zákon rovněž chrání minoritní společníky  společnosti s ručením omezeným, když jim umožňuje, jestliže jejich vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu, svolat valnou hromadu, nesvolají-li ji sami jednatelé do 1 měsíce od doručení žádosti této části společníků. Přes  řadu názorů, podle kterých je třeba nejenom valnou hromadu v dané lhůtě svolat, ale rovněž i nařídit její konání, zastáváme názor, že byť by mohli jednatelé v daném případě „zneužít“ nedůslednost zákonodárce a odložit konání valné hromady na dobu výrazně pozdější, je třeba respektovat literu zákona a souhlasit s názorem, že jednatelé mají povinnost v jednom měsíci svolat valnou hromadu, tj. rozeslat pozvánky s termínem konání valné hromady. Ostatně na možné zneužití lze pamatovat opět ve společenské smlouvě nebo ve stanovách.

Způsob svolání valné hromady
Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, nestanoví-li společenská smlouva jiný způsob. Takovým způsobem by mohlo být svolání valné hromady např. pomocí elektronických prostředků, ale i telefonicky či ústně. To, jak bude pozvánka fakticky vypadat, (její provedení, náležitosti v ní obsažené) nechává zákon na statutárním orgánu s tím, že podmiňuje pouze uvedení termínu a programu valné hromady. Z povahy věci však logicky musí být uvedeno i místo konání. Domníváme se, že absence těchto údajů má za následek minimálně zpochybnění řádného svolání valné hromady a možnost prohlášení takto svolané valné hromady za neplatné.

Záležitosti, které nejsou uvedeny v programu valné hromady, lze projednat jen tehdy, pokud jsou přítomni všichni společníci, přičemž není třeba jejich souhlasu, postačí jejich účast.
Konání valné hromady musí být společníkům společnosti s ručením omezeným ve lhůtě určené společenskou smlouvou a neobsahuje-li ji ve lhůtě 15 dnů před konáním valné hromady oznámeno. Domníváme se, že samotné odeslání pozvánky a od tohoto dne plynoucí 15ti denní lhůta je nedostačující, proto se přikláníme k názoru, že oznámením se v daném případě má namysli i řádné doručení pozvánky.

Zápis z valné hromady
Jednání každé valné hromady musí být zaznamenáno v zápisu z valné hromady a to i v případě, že se z jednání valné  hromady stejně tak pořizuje notářský zápis. K tomuto zápisu je pověřen valnou hromadou speciálně zvolený zapisovatel, který pak ještě s dalším orgánem valné hromady, jde-li o společnost s ručením omezeným zápis podepisuje. K samotnému vyhotovení zápisu je již pak oprávněn kterýkoliv z jednatelů. Jak v případě společnosti s ručením omezeným, tak i v akciové společnosti je nutné dodržet náležitosti zápisu o valné hromadě, který musí obsahovat:

• Firmu a sídlo společnosti
• Místo a dobu konání valné hromady
• Jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
• Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady
• Rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledů hlasování
• Obsah protestu , akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání, a listina přítomných na valné hromadě.

Autor: Mgr.Jiří Kania
Autor působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména obchodním právem a problematikou pracovněprávních vztahů v IT oblasti.

 

V případě dotazu k tématu článku kontaktujte lawyer@lawyer.cz

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na firemní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz