Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka

Autor: Mgr. Lukáš Mokrý | Vloženo: 04.05.2015 13:32 | Přečteno: 46427x

Jako specialisté na vymáhání pohledávek v soudních a insolvenčních řízeních se s vámi podělíme o některé tipy pro správné podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení úpadce. Přihlášení pohledávky proti dlužníku vyžaduje správné načasování, formálně bezchybné vyplnění formuláře přihlášky a doložení listin, o které se přihláška opírá. V případě pochybností doporučujeme svěřit zpracování přihlášky právníkům.

 

V prvé řadě je nejdůležitější správné načasování podání přihlášky pohledávky. Předčasné, ale zejména opožděné podání přihlášky může věřitele připravit o nemalou částku. Dle zákona platí, že přihlášku lze podat od zahájení insolvenčního řízení nejpozději do uplynutí lhůty stanovené soudem v rozhodnutí o úpadku. Lhůtu může soud určit v rozmezí 30 dnů až 2 měsíce, avšak většinou se stanovuje nejkratší možná lhůta 30 dnů. Často se stává, že věřitel zjistí zahájení insolvenčního řízení včas a vrhne nemalé úsilí a finance na přípravu přihlášky, často pomocí advokáta. Přihlášku tak podá včas, ale následně je řízení z různých důvodů zastaveno, aniž by soud rozhodl o úpadku a jeho řešení, např. z důvodu formálních nedostatků insolvenčního návrhu nebo nesložení soudem stanovené zálohy na řízení. Úsilí vynaložené na přípravu přihlášky tak přijde vniveč. Ještě horší je však situace, kdy věřitel podání přihlášky včas nestihne, zejména proto, že se o zahájení insolvence proti dlužníkovi včas nedozví. Je proto vhodné načasovat podání přihlášky až na dobu, kdy soud shledal insolvenční návrh důvodným a formálně správným, rozhodl o úpadku a stanovil lhůtu pro podání přihlášek. K hlídání insolvenčního rejstříku, zejména zda v něm není zahájeno řízení proti konkrétnímu věřiteli, dnes dobře slouží různé on-line monitorovací systémy, zpravidla za poplatek. Naše kancelář poskytuje službu monitoringu insolvenčního rejstříku klientům, kterým spravuje pohledávky, a může tak doporučit vhodný okamžik pro podání přihlášky.

 

Přihlášku je nutno podat na k tomu určeném formuláři, do nějž se vyplňují údaje o dlužníku a věřiteli a o samotných pohledávkách. Zatímco samotná forma již nečiní věřitelům potíže, často se objevují chyby v obsahovém vymezení pohledávek. Insolvenční správce pak musí věřitele vyzývat k opravě přihlášky, nebo pohledávku rovnou popře, což znamená pro věřitele další potíže a náklady na správnou procesní reakci. Správce zejména pohledávku popře, pokud k přihlášce nejsou připojeny dostatečné důkazní listiny prokazující právní důvod pohledávky. Upozorňujeme, že často nestačí připojit pouze fakturu. Některé listiny musí být připojeny v originále (zejm. směnky, nebo listiny prokazující vykonatelnost pohledávky).

 

Často se chybuje také u přihlašování pohledávek podmíněných (např. pohledávky ručitele za hlavním dlužníkem), nebo u pohledávek zajištěných. Zejména v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením platí, že zajištěné pohledávky se uspokojují pouze z výtěžku zpeněžení zajištění (typicky z prodeje zástavy). Často však takový výtěžek nemusí postačovat na uspokojení celé pohledávky, je proto vhodné již v přihlášce správným způsobem pohledávku rozdělit na přihlášení zajištěné a nezajištěné, což však vyžaduje správný odhad výše výnosu ze zpeněžení zajištění.

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, správné podání přihlášky je základem pro insolvenční uspokojení pohledávky věřitele bez zbytečných nákladů a úkonů navíc. Zejména v případě popření pohledávky insolvenčním správcem musí věřitel složitě a nákladně vymáhat určení pohledávky žalobou v soudním (incidenčním) řízení.

 

Naše advokátní kancelář poskytuje věřitelům služby v oblasti insolvencí:

  • monitoring dlužníků v insolvenčním rejstříku
  • zpracování přihlášky pohledávky a zastupování v insolvenčním řízení
  • kroky ke zpeněžení zajištění, zejména zástav
  • zastupování v incidenčních sporech, zejména o určení pohledávky
  • vymáhání ručení po statutárních orgánech dlužníka
  • strategické poradenství pro kontrolu nad vedením insolvenčního řízení ze strany správců a soudů

 

V případě zájmu o informace o našich službách můžete kontaktovat přímo autora článku.

 

 

Mgr. Lukáš Mokrý, advokát

 

 

 

V případě dotazu k tématu článku kontaktujte lawyer@lawyer.cz

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na firemní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz