Nová povinnost evidence skutečných majitelů právnických osob a svěřenských fondů

Autor: Mgr. Aneta Prchalová | Vloženo: 20.09.2017 08:23 | Přečteno: 46952x

Od 1. ledna 2018 mají všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku povinnost zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů. V prvním roce ještě bez poplatku.

 

V souvislosti s bojem České republiky a Evropské unie proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dochází v našem právním řádu v oblasti firemního práva k řadě změn. K těm posledním došlo přijetím novely zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, kterou byla zavedena nová pravidla dopadající na právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku a svěřenské fondy zapisované do evidence svěřenských fondů.


Dle této novely se budou muset od 1. ledna 2018 do neveřejného rejstříku, který bude pro tento účel Ministerstvem spravedlnosti zřízen, zapisovat skuteční majitelé právnických osob a svěřenských fondů. Samotná novela definici skutečného majitele neobsahuje, ale odkazuje na definice v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Skutečným majitelem je pro tento případ myšlena fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Zákon dále stanovuje, že u obchodní korporace se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba:


1)    která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2)    která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3)    která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4)    která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.


O skutečném majiteli se bude do evidence zapisovat jeho jméno, adresa místa pobytu, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost a údaj o hlasovacích právech, podílu na rozdělovaných prostředcích nebo jiné skutečnosti, na kterých je postavení skutečného majitele založeno.


Vzhledem k tomu, že evidence skutečných majitelů bude neveřejným rejstříkem, nebudou údaje o skutečném majiteli poskytovány spolu s opisem a nebudou ani přístupné veřejnosti. Tyto informace budou k dispozici pouze některým vybraným subjektům, jako např. soudu pro účely soudního řízení, orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení, správci daně, České národní bance apod.


Změny, které novela zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob přináší jsou tedy následující. Od 1. ledna 2018 bude muset každá právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku a svěřenský fond zapsaný do evidence svěřenských fondů nejenom vést údaje o svém skutečném majiteli, ale také podat návrh na jejich zápis do příslušné evidence. Tento návrh bude moci na formuláři k tomu určenému podat k příslušnému krajskému (rejstříkovému) soudu osoba, která je oprávněna podat návrh na zápis do veřejného rejstříku. K návrhu bude osoba povinna přiložit dokumenty, které údaje obsažené v návrhu dokládají (o které konkrétní dokumenty se jedná novela neuvádí). Zápis bude podléhat soudnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč, přičemž osoby zapsané do veřejného rejstříku před 1. lednem 2018 jsou po dobu jednoho roku od účinnost novely od tohoto poplatku osvobozeny.


Návrh na zápis je oprávněná osoba povinna podat bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti, tedy od okamžiku, kdy fyzická osoba naplní znaky skutečného majitele. Nesplní-li osoba tuto povinnost do 15 dnů od této skutečnosti, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku.


Na závěr je nutné zmínit, že veškeré novelou zavedené povinnosti jsou ukládány právnické osobě nebo svěřenskému fondu. Skutečnému majiteli v souvislosti s novelou žádné povinnosti nevznikají a odpovědnost za zápis a aktualizaci zapsaných údajů tak nese pouze právnická osoba či svěřenský fond.


V případě zájmu o pomoc při provedení zápisu do evidence můžete kontaktovat naši advokátní kancelář. V průběhu roku 2018 je podání bez soudního poplatku, proto doporučujeme podání neodkládat.

 

Žádná část uvedeného textu nemůže být brána jako rada, návod nebo doporučení. Práva na chyby a neúplnost informací jsou plně vyhrazena. V případě zájmu o odbornou právní konzultaci v dané oblasti práva můžete autory kontaktovat za účelem sjednání schůzky.

 

V případě dotazu k tématu článku kontaktujte lawyer@lawyer.cz

Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o.
Specialisté na firemní právo

MACHIN.CZ - Tvorba www stránek, webdesign
Copyright © 2009 Lawyer.cz
Tvorba www stránek MACHIN.cz, webhosting HOSTSERVIS.cz